Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy tanie noclegi hostel – Witamy!

Regulamin

 REGULAMIN

SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

W LEGNICY

 

 

1. Prawo do korzystania z miejsc noclegowych w schronisku młodzieżowym przysługuje:

a)dzieciom, młodzieży szkolnej oraz ich opiekunom

b)młodzieży studenckiej

c) członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również obcokrajowcom należącym do macierzystych stowarzyszeń Schronisk Młodzieżowych.

2. Z noclegu w schronisku, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby,które mają zameldowanie poza Legnicą pod warunkiem przestrzegania obowiązującego Regulaminu.

 3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w placówce pod opieką pełnoletnich opiekunów.

 4. Osoby korzystające z miejsc noclegowych meldowane są po wypełnieniu kart meldunkowej na podstawie:dowodu osobistego, legitymacji szkolnej lub studenckiej a obcokrajowcy paszportu. Inne dokumenty nie uprawniają do korzystania ze schroniska. Wzór karty meldunkowej określa załącznik do regulaminu.

 5. Grupy zorganizowane ( co najmniej 5 osób) dokonują rezerwacji miejsc noclegowych pisemnie, przesyłając zamówienie pocztą, faxem lub e-mailem przynajmniej na jeden miesiąc przed przybyciem do schroniska.W zamówieniu grupy podają: nazwisko i imię opiekuna/organizatora, nazwę i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, czas pobytu w schronisku oraz dzień i godzinę przybycia.

6. Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia grupy (w ciągu 10 dni)opiekun/ organizator przesyła przekazem pocztowym pod wskazany adres schroniska lub na konto bankowe zaliczkę w wysokości 25% należności. Zwrot zaliczki może nastąpić w przypadku nie skorzystania ze schroniska tylko z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn uznanych przez dyrektora schroniska, po potrąceniu poniesionych już przez schronisko kosztów. W przypadku nienadesłania zaliczki na 10 dni przed przybyciem grupy do schroniska, dyrektor schroniska może zamówienie anulować, o czym pisemnie powiadamia opiekuna/ organizatora . Zamówienia grupy są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla grup dzieci, młodzieży szkolnej oraz studenckiej.

7. Turyści indywidualni w grupach poniżej 5 osób są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca z tym, że pierwszeństwo mają dzieci, młodzież szkolna i studencka.

8.  Doba w schronisku trwa od godz. 17:00 do godz. 10:00 dnia następnego.

9. W godz. od 10:00 do 17:00 z pomieszczeń sypialnych korzystają osoby, które wcześniej uregulowały opłatę za pobyt dzienny.

10.  Przybywający do schroniska (powinno to nastąpić w godz. 17:00 - 21:00) są wpisywani do książki rejestracyjnej schroniska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulują należne opłaty, według cennika wywieszonego w schronisku w widocznym miejscu.

11. Ze schroniska można korzystać nie dłużej niż przez 3 kolejne noce - chyba, że są wolne miejsca i dyrektor schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.

12. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pomieszczeniach, przydzielonych przez pracownika recepcji.

13. Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.

 14. Organizatorzy/opiekunowie obowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami. W przeciwnym wypadku grupa nie może być przyjęty do schroniska.

15. Korzystający z noclegu w schronisku, o ile rezygnują ze schroniskowej bielizny pościelowej muszą być wyposażeni we własną bieliznę pościelową (dwa prześcieradła i poszewkę na poduszkę) lub śpiwór bieliźniany.

16. Nocujący powinni przygotować łóżka do snu  przed godz. 21:00 tak, aby można było sprawdzić, czy wszyscy mają bieliznę pościelową lub śpiwór. Bez bielizny pościelowej nie można korzystać z noclegu.

17. Od godziny 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna.  Turyści, którzy przychodzą późno lub bardzo rano wychodzą ze schroniska, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odstępstwa od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora schroniska.

18. Pracownik SSM ze względu na bezpieczeństwo ma prawo odmówić otwarcia obiektu w godzinach od 23:00 do 6:00.

19. Korzystający ze schroniska powinni najpóźniej do godz. 8:00 zasłać łóżka i sprzątnąć  pomieszczenia schroniska.

20. Przygotowanie posiłków może się odbywać jedynie w kuchni samoobsługowej; po  posiłku należy   pozmywać naczynia kuchenne a kuchnię dokładnie posprzątać.

 21. Używanie grzałek, kuchenek elektrycznych w Schronisku jest zabronione jak również przemieszczanie lub przesuwanie wyposażenia w sypialniach.

 22. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać w recepcji schroniska, która ustali wysokość odszkodowania.

 23. W schronisku zabrania się:

a)uprawiania gier hazardowych,

b)spożywania alkoholu,

c)sprzedaży, podawania i używania narkotyków i innych środków odurzających,

d)palenia tytoniu.

23. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pokoju oraz za pojazdy zaparkowane przy budynku.

24. Schronisko ponosi odpowiedzialność jedynie za przedmioty wartościowe i pieniądze oddane do depozytu schroniska.

25. Przy każdorazowym opuszczaniu budynku klucz od drzwi pokoju należy zostawić w recepcji.

26. W razie nieprzestrzegania postanowień regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania, dyrektor schroniska lub pracownik recepcji jest uprawniony do zatrzymania winnemu legitymacji (uczniowskiej, studenckiej, członkowskiej, dokumentu tożsamości) i usunięcie go ze schroniska z równoczesnym powiadomieniem właściwej szkoły, uczelni lub organizacji.

27. Korzystający ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń schroniska.

28. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie a dotyczących toku życia w schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań dyrektora Schroniska lub pracownika recepcji.