Ochrona danych osobowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w |Legnicy 59-220 Legnica ul.Jordana 17
 • przez adres email: recepcjassm@legnica.eu
 • telefonicznie: 76/862-54-12

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Zbigniew Nowak.

Można  się z nim kontaktować w następujący sposób :

 • listownie: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, 59-220 Legnica, Złotoryjska 144 z dopiskiem „IOD”
 • przez adres e-mail: iod@zojo.legnica.eu
 • telefonicznie: (76) 728 65 28

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO) w oparciu o istniejącą podstawę prawną oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). W przeciwnym wypadku,  zapytamy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych. 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane ujęte w systemach informatycznych służących do obsługi niniejszej strony internetowej możemy powierzyć podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, jedynie dla celów obsługi technicznej tych systemów.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne nie dłużej niż przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej ustalonej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt” stanowiącym załącznik do „Instrukcji kancelaryjnej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zatwierdzonej przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu w dniu 26.06.2014r.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  (adres, ul. Stawki 2,
  00 - 193 Warszawa).

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady dotyczące przetwarzania danych na niniejszej stronie www określa Polityka prywatności  www.ssm.legnica.eu)