Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Legnica

Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Legnica

Budynek SMM Legnica

Legnica - z nią zawsze po drodze

Regulamin COVID-19

Zasady funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Legnicy w trakcie epidemii COVID-19

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze 
  1. Zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa min. 1,5 m.
  2. Podzielenie zmian pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym momencie na terenie obiektu ( zespoły 2 os.).
  3. Z pomieszczeń socjalnych należy korzystać rotacyjnie. W pomieszczeniach tych zaleca się, aby liczba osób z nich korzystających umożliwiała zachowanie dystansu społecznego min. 2 m.
  4. Należy wyposażyć pracowników w środki ochrony indywidualnej, w tym maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby.
  5. Zalecenia dla pracowników:
   1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
   2. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków na terenie obiektu noclegowego.
   3. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
   4. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
   5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
   6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
   7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
   8. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
   9. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
  6. Należy wietrzyć pomieszczenia.
  7. Należy do niezbędnego minimum ograniczyć spotkania i narady. Spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany jest kontakt telefoniczny oraz mailowy.
  8. Należy ograniczyć  korzystanie przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
   1. wprowadzenie różnych godzin przerw,
   2. zmniejszyć liczbę pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
  9. Pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażować w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60.r.ż oraz przewlekle chorych.
  10. Wymóg stosowania przez dostawców schroniska środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
  11. Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich zaleca się, tam gdzie jest to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie
  1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do Schroniska i w recepcji informacji o maksymalnej liczbie klientów  mogących jednocześnie przebywać  w danej części obiektu łącznie z obsługą:
   1. Hall recepcyjny – 2 osoby
   2. Korytarz przy pokojach noclegowych – 2 osoby
  2. Umieszczenie na terenie Schroniska dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet.
  3. Wywiesić w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
  4. Monitorować,  codziennie prace porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy. W pomieszczeniach do spożywania posiłków należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 2 metry).
  5. Ograniczyć do minimum czasu przebywania gościa przy recepcji.
  6. Przestrzegać maksymalnej liczby gości, która może przebywać   w Schronisku – 30 gości.
  7. Należy wyłączyć z użytkowania pomieszczeń takich jak: wspólne sale telewizyjne, prasowalnię, bagażownię i łazienki ogólnodostępne. Łazienki należy otwierać rotacyjnie po przeprowadzeniu dezynfekcji. Istnieje możliwość korzystania z wspólnych przestrzeni w sytuacji wynajęcia na wyłączność przez gości wspólnie zakwaterowanych.
  8. Możliwość użytkowania sal konferencyjnych na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa (zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m odległości osoby od osoby).
  9. Bezwzględny zakaz przebywania w Schronisku osób tam nie zakwaterowanych.
  10. Bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, ogólnych toalet, wind, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
  11. Precyzyjne dozowanie profesjonalnych środków myjących.
  12. Sprzątanie pokoi odbywa się po zakończonym pobycie lub po wykonaniu prac serwisowych.
  13. Po każdym kliencie, oprócz sprzątania pokoju, należy również zdezynfekować wszystkie powierzchnie dotykowe (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia.
  14. Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji.
  15. Personel sprzątający powinien być wyposażony i przestrzegać używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem.
  16. Pościel i ręczniki należy prać w temp. min 60º C z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane w reżimie sanitarnym.
  17. Zakaz używania suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.
  18. W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń.
  19. Funkcjonowanie stołówki wyłącznie z jedzeniem na wynos.
  20. Dezynfekcja sprzętów udostępnianych gościom (np. piłki ) po każdym użyciu.
  21. W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19 Schronisko zawiesza usługę tak zwanych pobytów dziennych.
  22. Pokój nr 302 staje się izolatką. Należy wyposażyć to pomieszczenie w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący. W tym pomieszczeniu będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
  23. Umieścić w widocznym miejscu w holu recepcyjnym oraz w pokojach noclegowych potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
  24. Na bieżąco informować wszystkich gości oraz potencjalnych klientów Schroniska o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w danym obiekcie.
 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi
 1. Obowiązek zapoznania się każdego Pracownika Schroniska odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z wirusem COVID 19 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).
 2. Pracownicy i obsługa Schroniska zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. Schronisko na bieżąco śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu. W takim przypadku następuje wstrzymanie przyjmowania Gości, Kierownik Schroniska zobowiązany jest powiadomić właściwą,  miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 6. Należy ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzić rutynowe sprzątania, zgodnie z procedurami Schroniska oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu dodatkowych procedur biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
 1. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Gościa zakażenia koronawirusem
 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Gość nie zostanie wpuszczony na teren obiektu. Należy Go poinstruować, żeby jak najszybciej zgłosił się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Jeśli gość mieszka w Schronisku –  należy go odizolować w dedykowanym pomieszczeniu. Należy powiadomić dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłosić incydent do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach  obiektu, w których przebywał klient i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 4. Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

DYREKTOR SCHRONISKA

Jolanta Jucewicz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-07-27 11:43przez:
Opublikowano:2021-07-27 14:36przez:
Podmiot udostępniający: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy
Odwiedziny:1440

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.